Bez kategoriiOpinie

Dzieła pana Xi Jinpinga, prezydenta ChRL, po polsku

Xi Jinping piastuje obecnie najwyższe stanowiska w państwie chińskim (Prezydent od 14.03.2013 r.), w partii (Sekretarz Generalny KC od 15.11.2012 r.) i w armii (Przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej KPCh i KC, de facto Naczelnik sił zbrojnych od 15.11.2012 r.). Prezydent Xi skupia więc ogromną władzę w swoich rękach jako najwyższy autorytet V pokolenia przywódców ChRL i KPCh (I pokolenie – Mao Zedong, II – Deng Xiaoping; III – Jiang Zemin, i IV – Hu Jintao). Bez wątpienia jest on równocześnie jednym z najwybitniejszych przywódców ChRL i KPCh oraz Chin w całym długim okresie ich istnienia i rozwoju, poczynając od cesarza Qin Shi Huang’a (259 r. – 210 r. p.n.e.), założyciela zjednoczonego państwa chińskiego i genialnego reformatora.

Dotychczasowe dokonania praktyczne w polityce wewnętrznej pod przewodem prezydenta Xi – w nowatorskim rozwoju, w dynamicznych reformach i w trosce o dobro obywateli zasługują na najwyższy szacunek. Jest to rozwój na drodze określanej jako socjalizm o specyfice chińskiej w nowej erze. Jego myślą przewodnią i celem strategicznym są programy strategiczne na dwa stulecia: 2021 r. (stulecie powstania KPCh) oraz 2049 r. (stulecie proklamowania ChRL).
Chińskie Marzenie
W pierwszym przypadku chodzi o utworzenie umiarkowanie zasobnego społeczeństwa; zaś w drugim – o zbudowanie bardzo nowoczesnego państwa. Realizuje się także „Chińskie Marzenie” służące odrodzeniu narodu i państwa chińskiego.
Po upadku neoliberalizmu, Chiny są (praktycznie) jedynym dużym państwem świata dysponującym racjonalnym systemem (ustrojem) i jego odpowiednimi, funkcjonalnymi założeniami polityczno – ideologicznymi.
Skutki praktyczne nowatorskiej i bardzo aktywnej polityki zagranicznej prezydenta Xi (zwanej już Xiplomacy, pochodna od słowa diplomacy) są ze wszech miar pozytywne: utrzymanie pokoju światowego, troska o bezpieczeństwo międzynarodowe, zwalczanie terroryzmu, rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy (win-win cooperation) i kontaktów międzyludzkich (społecznych), ochrona środowiska naturalnego i in. prezydent podkreśla nieustannie, iż wszystkie narody i wszyscy obywatele Ziemi powinni również korzystać z owoców chińskich reform i otwarcia na świat oraz wspólnie budować lepszą przyszłość dla wszystkich.
Tym celom służy, m.in., tzw. Inicjatywa Pasa i Szlaku, czyli nowy szlak jedwabny obejmujący wszystkie kontynenty: „od morza do morza”, czyli od Pacyfiku do Atlantyku, poprzez Eurazję, łącznie z Polską, która powinna efektywniej i odważniej korzystać z tej unikalnej sposobności.
Nowy Ład Światowy
Jednocześnie prezydent Xi cieszy się wielkim uznaniem i autorytetem międzynarodowym – jako jeden z najwybitniejszych, jeśli w ogóle nie najwybitniejszy przywódca światowy w naszych czasach myślący nowocześnie oraz dążący zdecydowanie i konsekwentnie do utrzymania pokoju, do owocnej współpracy, do utworzenia sprawiedliwego Nowego Ładu Światowego, do harmonijnego rozwoju ludzkości i do uratowania życia na Ziemi.
W relatywnie krótkim czasie, prezydent Xi stał się przywódcą powszechnie znanym i szanowanym na arenie międzynarodowej.
Od początku swej kadencji do stycznia 2020 r. odwiedził On prawie 100 (!) krajów łącznie z Polską (20.06.2016 r.). Ta wręcz niewiarygodna liczba wizyt zagranicznych wynika z tego, że niejako za jednym zamachem prezydent odwiedza kilka krajów (np. Polska, Czechy i Serbia). Do Chin przybywają nieustannie liczne i reprezentatywne delegacje zagraniczne. Faktycznie – Chiny rozwijają kontakty ze wszystkimi państwami świata i z organizacjami międzynarodowymi (np. ONZ, ASEAN, UE, UA, BRICS, SOW, G17+1, G20 i wiele innych [1].
Rządzenie Chinami
Prezydent Xi – to nie tylko wybitny polityk i mąż stanu klasy światowej lecz również twórczy teoretyk i pisarz. Dzieła, które już wyszły spod pióra pana prezydenta Xi w ostatnich latach [2], szczególnie „Rządzenie Chinami”, pozwalają czytelnikom lepiej zrozumieć przemiany dokonujące się w Chinach dzięki reformom i otwarciu na świat. Dzieła pana prezydenta znakomicie służą wzajemnemu zrozumieniu między narodami.
Wydano je już w 22 językach (nawet tak oryginalnych jak: urdu, khmerski, japoński, turecki, węgierski, polski i in.) oraz w nakładzie ponad 10 mln egzemplarzy. Do druku przygotowuje się jeszcze 13 nowych edycji językowych.
Znamienne, że żaden inny przywódca światowy nie może pochwalić się takim dorobkiem, a żadne inne państwo nie ma tak klarownego i tak dostosowanego do realiów ustroju (systemu) polityczno – społecznego, jak Chiny. Na początku 2020 r. w ChRL ukazało się Jego kolejne dzieło nt. polityki zagranicznej. Planowane jest również następne – o nowych jedwabnych szlakach.
Z pierwszej ręki
Prace te zawierają kompleksową i pogłębioną analizę (z pierwszej ręki) chińskich przemian i planów na przyszłość. 19.12.2019 r., na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się konferencja promocyjna najnowszej wersji polskiej ww. dzieła. Poprzednie konferencje tego rodzaju miały miejsce w Domu Księgarza na Starym Mieście w Warszawie.
Jestem zaszczycony, iż powierzono mi przetłumaczenie na polski ww. dzieł pana prezydenta. Było to zadanie niezwykle odpowiedzialne i trudne zarazem ze względu na specyfikę chińskiej terminologii politycznej, ideologicznej i na konieczność odpowiedniego przełożenia jej na klasyczny język polski. Trzykrotnie przestudiowałem wnikliwie analizowane dzieła – słowo po słowie, zdanie za zdaniem. Starałem się oddać w zrozumiałej polszczyźnie (po polsku a nie po „polskiemu”) całe bogactwo, różnorodność i specyfikę treści owych dzieł.
Opublikowanie w Polsce dzieł prezydenta Chin jest doniosłym i unikalnym wydarzeniem w historii naszych stosunków wzajemnych, poczynając od 1949 r. [3]. Wymienię tylko najważniejsze spośród wyjątkowych okoliczności towarzyszących tym publikacjom. Po pierwsze, parę słów o samym Autorze. Jasne, iż każde słowo wypowiedziane czy napisane przez prezydenta ma wielkie znaczenie nie tylko dla Chińczyków, ale również dla całej ludzkości, łącznie z Polakami.
Z myślami, z filozofią, z polityką
Dlatego dobrze, iż nasi rodacy będą mogli zapoznać się w swym języku ojczystym z myślami, z filozofią, z polityką i – wręcz – z futurologią wyznawaną przez Szanownego Autora. Jest to niezwykle ważne również dlatego, że za Jego słowami idą konkretne czyny oraz wielkie dokonania reformatorskie i rozwojowe narodu i państwa chińskiego oraz całej wspólnoty międzynarodowej. Ciężkim wysiłkiem i wytrwałą nauką Autor zdobył kolosalną wiedzę o ludziach, o życiu, o pracy i o polityce oraz doświadczenie przywódcze. Teraz wykorzystuje to efektywnie dla dobra Chin i całego świata.
Jeszcze za młodu prezydent Xi, syn weterana chińskiego [4], zaznał trudu i znoju ciężkiej pracy w czasie pobytu na wsi (1969 r. – 1975 r.; wieś Liangjiahe, prowincja Shaanxi) w okresie „rewolucji kulturalnej”.
Już wtedy był nazywany (oficjalnie) „wykształconym młodzieńcem” („educated youth”), ale miejscowi wieśniacy mówili o nim „twardy chłopak”. Szybko zyskał ich uznanie i sympatię oraz został wybrany na stanowisko sekretarza wiejskiego komitetu partii. Tak zaczęła się błyskotliwa kariera polityczna pana prezydenta Xi, który nadal wspomina z nostalgią pobyt, pracę i doświadczenia zdobyte na wsi.
Dużo czytał, nawet kiedy pasał tam owce i barany na zboczach gór. W 1975 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie (wydział chemii oraz studia podyplomowe i doktorat z prawa). Piął się systematycznie w górę, pracując w terenie (prowincje: Hebei, Fujian, Jiangsu, Zhejiang, miasta: Xiamen, Fuzhou, Ningde, Szanghaj i in.). Stale utrzymywał kontakty i pomagał potrzebującym obywatelom, szanował ich trud i poświęcenie dla kraju oraz wymagał tego od innych.
Chłopi i weterani rewolucji
Dwie grupy społeczne wywarły szczególny wpływ na Jego świadomość i postawę: chłopi i weterani rewolucji. Studiował nieprzerwanie i pisał artykuły w prasie terenowej, zgłaszał nowatorskie pomysły itp.
Już wtedy późniejszy prezydent Xi wykazywał duże zacięcie reformatorskie, np. w zakresie rozwoju gospodarki w delcie rzeki Yangtze, łącznie z Szanghajem. Tam było jego ostatnie stanowisko „w terenie”, po czym został przeniesiony do Centrali. Pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji państwowej, we władzach partyjnych i w wojsku (Centralna Komisja Wojskowa).
Jego obecne ww. najwyższe stanowiska w państwie, w partii i w siłach zbrojnych zostały określone na XVIII Zjeździe KPCh (listopad 2012 r.). Tak rozpoczęła się nowa era w jego karierze, w rozwoju i w reformowaniu Chin Ludowych oraz w ich polityce zagranicznej.
Z imieniem prezydenta Xi związane są też ostatnie najnowsze strategiczne przedsięwzięcia oraz plany innowacyjne i modernizacyjne. Jak np. ww. programy na dwa 100-lecia: KPCh (2021 r.) i ChRL (2049 r.), które zmienią jakościowo wizerunek i potencjał tego mocarstwa. Inne wielkie cele strategiczne to: Chińskie Marzenie, koncepcja Pasa i Szlaku, zjednoczenie Tajwanu z Macierzą, plany rozwoju BRICS, SOW, wielobiegunowość, zwalczanie terroryzmu, budowanie nowego harmonijnego ładu światowego i wspólnej (lepszej) przyszłości dla wszystkich ludzi na Ziemi oraz wiele innych inicjatyw globalnych, kontynentalnych i regionalnych. Chiny odnoszą się z jednakim należnym szacunkiem wobec maleńkich państw wyspiarskich na Południowym Pacyfiku (Fidżi, Samoa, Tuvalu, Tonga, Vanuatu, Kiribati i in.), jak też w stosunku do wielkich mocarstw (Rosja, Indie, USA, ASEAN, Unia Europejska, Unia Afrykańska i in.).
Arena międzynarodowa
Pozycja Chin na arenie światowej umacnia się z każdym dniem. Ich aktywność w sferze międzynarodowej kojarzona jest efektywnie z rozwojem i z reformami wewnętrznymi. Obie te sfery działalności wspierają się i pomagają sobie nawzajem. prezydentura Xi Jinpinga przypada na bardzo trudny okres w ewolucji sytuacji międzynarodowej, np. na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie. Ale realizm, rozwaga, spokój i rozsądek strony chińskiej, a jednocześnie jej rosnący potencjał ekonomiczny i militarny, pozwala na skuteczne łagodzenie istniejących napięć i dysproporcji. Dzięki temu nie dochodzi do poważniejszych konfrontacji czy do wybuchu konfliktu globalnego. Świat zawdzięcza już bardzo dużo panu prezydentowi Xi!
Drugim kluczowym wyznacznikiem wyjątkowości wydania dzieł prezydenta Xi po polsku są, naturalnie, same owe dzieła. Nawiązują one do chwalebnych tradycji rozwoju filozofii i piśmiennictwa chińskiego – od czasów Konfucjusza (551 r. – 479 r. p.n.e.) poczynając.
Autor cytuje dość często myśli wybitnych uczonych chińskich, przytacza dosadne i mądre przysłowia ludowe itp. Każdy przywódca chiński, od 1949 r., pozostawił po sobie dzieła wybrane i cenne koncepcje polityczno – ideologiczne. Razem tworzą one podstawy teoretyczne obecnego ustroju ChRL, określanego mianem socjalizmu o specyfice chińskiej w nowej erze i demokracji konsultatywnej (tzw. pionowej). Nie nam oceniać wartość i przydatność tych dzieł i rozwiązań dla współczesności i dla przyszłości. Ale, bez wątpienia, dzieła prezydenta Xi zaliczają się do ścisłej czołówki w tej twórczości.
Ku czemu zmierzają Chiny
Po jej przestudiowaniu, czytelnik łatwiej zrozumie, czym są współczesne Chiny i ku czemu one zmierzają oraz lepiej pozna długą i bogatą historię tego mocarstwa.
Analizowane dzieła pana prezydenta są tworem całościowym i kompleksowym obejmującym wszystkie najważniejsze aspekty rozwoju i reformowania Chin oraz przebudowy świata. Autor nawiązuje do przeszłości, analizuje współczesność i kreśli plany na przyszłość – dla Chin i dla świata.
Pisze o dorobku pozytywnym (np. wkład Chin do cywilizacji światowej, ich pomyślny rozwój społeczno – polityczny itp.) oraz krytykuje zjawiska negatywne (korupcja, bieda, dysproporcje, przerosty gospodarcze i biurokratyczne, hegemonizm, unilateralizm, polityka siłowa i in.). Prezentuje, w ujęciu zrównoważonym, swe poglądy na temat najważniejszych aspektów politycznych, ideologicznych, ekonomicznych, społecznych, ekologicznych, militarnych i międzynarodowych.
Usprawnienia
Występuje kilka głównych wątków i myśli przewodnich w tych rozważaniach: poprawa bytu i bezpieczeństwa obywateli, humanizacja i poszanowanie godności człowieka, usprawnienie funkcjonowania państwa i partii oraz umocnienie państwa prawa, modernizacja i innowacje, wykorzystanie zdobyczy IV rewolucji przemysłowej oraz budowanie nowego wielobiegunowego i sprawiedliwego ładu międzynarodowego na zasadach trwałego pokoju, niezawodnego bezpieczeństwa, wzajemnie korzystnej współpracy („win-win cooperation”) i lepszego jutra dla wszystkich obywateli Ziemi.
Tego typu holistyczna filozofia i analiza praktyki chińskiej, w ujęciu prezydenta Xi, nie ma precedensu w całej historii naszej cywilizacji. Chiny nie narzucają nikomu swoich koncepcji teoretycznych i systemowych rozwiązań praktycznych. Ale chętnie pomogą i podzielą się własnymi doświadczeniami z zainteresowanymi, którzy nie będą musieli „odkrywać Ameryki od nowa”, ani też „wyważać drzwi już otwartych”. Jestem przeświadczony, iż chińskie przesłanie humanistycznego socjalizmu byłoby przydatne dla wszystkich.
Likwidacja patologii i zaniedbań
Realizacja myśli, ocen i propozycji programowych zawartych w analizowanym dziele otworzyłaby przed całą ludzkością drogę ku lepszemu, a przede wszystkim, ku likwidacji patologii i zaniedbań, ku przetrwaniu i obronie życia oraz ku nowym perspektywom rozwojowym i ku budowie lepszej cywilizacji ludzkiej. O to dziś walczymy przede wszystkim. Tyle, w skrócie, o aspektach formalnych.
Jeśli zaś chodzi o kwestie merytoryczne, to dzieła prezydenta Xi zawierają bezcenne walory teoretyczne i praktyczne dla samych Chin oraz dla całego świata. Są to unikalne i nowatorskie wartości wynikające z przemyśleń odnoszących się do starożytnej historii, do nowożytnej współczesności i do lepszej przyszłości naszej cywilizacji. W tym sensie, dzieła prezydenta Xi można zaliczyć bez wahania do grona tzw. wielkich ksiąg ludzkości, które, z reguły, słusznie oceniały ówczesność, trafnie prognozowały przyszłość, ale – niestety – myśli w nich zawarte nie zostały w pełni zrealizowane. Dlatego też jest tak, jak jest. W tym sensie, światłe i nowatorskie dzieła prezydenta Xi każą spojrzeć inaczej, po nowemu, na wielkie problemy Chin i całej ludzkości oraz stanowią źródło inspiracji i nadziei na odnowę, na odrodzenie wszystkich państw i narodów, łącznie z polskim, na ich pokojowe współistnienie oraz na ich konstruktywną i wzajemnie korzystną współpracę.

  1. UA = Unia Afrykańska, BRICS = Stowarzyszenie: Brazylia – Rosja – Indie – Chiny –Afryka Południowa, SOW = Szanghajska Organizacja Współpracy.
  2. W szczególności: dwutomowe „Rządzenie Chinami” wydane po polsku pod tytułami „Innowacyjne Chiny” i „Chińskie Marzenie” (Wydawnictwo Kto jest Kim) i „Zarządzanie Chinami” (Wydawnictwo Marszałek).
  3. Proklamowanie ChRL nastąpiło dnia 01.10.1949 r.; zaś polsko – chińskie stosunki dyplomatyczne zostały ustanowione dnia 05.10.1949 r..
  4. Ojcem prezydenta był Xi Zhongxun, weteran rewolucji i walki narodowo – wyzwoleńczej wyniesiony (po 1949 r.) do godności wicepremiera i, następnie, wicemarszałka (wiceprzewodniczącego) Parlamentu chińskiego.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Opinie

Andrzej Skąpski

Nie wchodźcie do mojego świata Na pożegnanie rzucił – „Jeśli nie uda mi się dziś do Was przyjść – bo muszę ...

Comments are closed.